Ochrana osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov objasňuje druh, rozsah a účel spracúvania osobných údajov (ďalej skrátene len „údaje“) v rámci poskytovania našich služieb, ako aj v rámci našej online ponuky.

Prevádzkovateľ:

Profižalúzie
Rosinská 8541/30A
01008 Žilina
Vladimír Labak
Tel.: +421 902 678 543
E-mail: info@profizaluzie.sk

Druhy spracúvaných údajov

– základné údaje (napr. mená, adresy);
– kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne číslo);
– obsahové údaje (napr. texty, fotografie, videá);
– metaúdaje/komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, adresy IP).

Kategórie dotknutých osôb

Návštevníci a používatelia online ponuky (dotknuté osoby ďalej súhrnne označujeme aj ako „používatelia“).

Účel spracovania

– poskytnutie online ponuky, jej funkcií a obsahov;
– odpovedanie na kontaktné dopyty a komunikácia s používateľmi;
– bezpečnostné opatrenia.

Zdroje údajov

Osobné údaje získavame od samotných dotknutých osôb, buď návštevou našej webovej lokality, použitím kontaktného formuláru, nadviazaním kontaktu pri meraní, telefonickým nadviazaním kontaktu, dopytom e-mailom alebo ďalšími podobnými kontaktnými cestami.

Bezpečnostné opatrenia

Na základe zákonných predpisov a so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, prijmeme primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku. Medzi opatrenia patrí najmä zabezpečenie dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov kontrolou fyzického prístupu k údajom, ako aj ich sprístupnenia, vstupu, šírenia, zabezpečenia dostupnosti a oddelenia. Okrem toho sme vytvorili postup na ochranu práv dotknutých osôb, vymazanie údajov a reakciu na ohrozenie údajov. Na ochranu osobných údajov navyše prihliadame už pri vývoji, resp. výbere hardvéru, softvéru, ako aj postupov, podľa zásady špecificky navrhnutej a štandardnej ochrany údajov.

Spolupráca so sprostredkovateľmi, spoločnými prevádzkovateľmi a tretími osobami

Pokiaľ v rámci nášho spracovania údaje iným osobám a podnikom (sprostredkovateľom, spoločným prevádzkovateľom a tretím osobám) zverejníme, prenesieme alebo im inak k nim poskytneme prístup, deje sa to len na základe zákonného povolenia, s ktorým používatelia súhlasili, upravuje to zákonná povinnosť alebo na základe našich oprávnených záujmov (napr. pri nasadení splnomocnencov, hostiteľov webových služieb atď.).

Právo namietať

Podľa zákonných nariadení máte právo kedykoľvek namietať proti budúcemu spracúvaniu údajov, ktoré sa Vás týkajú. Namietať môžete predovšetkým proti spracúvaniu na účely priameho marketingu.

Súbory cookie a právo namietať pri priamom marketinguPoužívať môžeme dočasné a permanentné súbory cookie, ktorých význam objasňujeme v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Ak používatelia nechcú, aby sa im na počítači ukladali súbory cookie, budú požiadaní, aby v systémových nastaveniach svojho prehliadača deaktivovali príslušnú možnosť. Uložené súbory cookie sa dajú vymazať v systémových nastaveniach prehliadača. Vylúčenie súborov cookie môže mať za následok obmedzenia funkcií tejto online ponuky.

Všeobecnú námietku proti používaniu súborov cookie na účely online marketingu vysvetľuje pri mnohých službách, predovšetkým sledovaní, stránka USA http://www.aboutads.info/choices/ alebo stránka EÚ http://www.youronlinechoices.com/. Ukladanie súborov cookie sa dá okrem toho vypnúť v nastaveniach prehliadača. Majte, prosím, na pamäti, že potom sa možno nebudú dať využívať všetky funkcie online ponuky.

Vymazanie údajov

Sme oprávnení v zmysle kogentných ustanovení príslušných právnych predpisov archivovať poskytnuté dokumenty v akejkoľvek forme nasledovne:
– Účtovné doklady po dobu 10 rokov odo dňa ich vystavenia
– Obchodnú komunikáciu po dobu 5 rokov odo dňa jej poskytnutia
Pokiaľ sa údaje nevymažú, lebo sú potrebné na iné a zákonom povolené účely, ich spracúvanie sa obmedzí. To znamená, že údaje sa zablokujú a nebudú sa spracúvať na iné účely.

Zmluvné plnenia

Údaje našich objednávateľov, zákazníkov, príkazcov, klientov alebo zmluvných partnerov (jednotne označovaní ako „zmluvní partneri“), spracúvame podľa čl. 6, ods. 1, písm. b. GDPR, aby sme im poskytli naše zmluvné plnenia alebo plnenia pred uzatvorením zmluvy. Údaje, ktoré sa pri tom spracúvajú, druh, rozsah a účel a nevyhnutnosť ich spracovania, sa určujú podľa základného zmluvného vzťahu.

Medzi spracúvané údaje patria kmeňové údaje našich zmluvných partnerov (napr. mená a adresy), kontaktné údaje (napr. e-mailové adresy a telefónne čísla), ako aj zmluvné údaje (napr. požadované plnenia, obsahy zmlúv, zmluvná komunikácia, mená kontaktných osôb) a platobné údaje (napr. bankové spojenie, história platieb).

Osobitné kategórie osobných údajov zásadne nespracúvame s výnimkou prípadov, ak sú súčasťou povereného alebo zmluvného spracovania. V rámci uplatňovania našich online služieb môžeme ukladať adresu IP a čas príslušného konania používateľa. Ukladanie sa realizuje na základe našich oprávnených záujmov, ako aj záujmov používateľov, na ochranu pred zneužitím a iným neoprávneným použitím. Údaje sa tretím osobám zásadne neprenášajú s výnimkou prípadov, ak je to nevyhnutné na sledovanie našich nárokov podľa čl. 6, ods. 1, písm. f. GDPR alebo na to existuje zákonná povinnosť podľa čl. 6, ods. 1, písm. c. GDPR.

Údaje sa vymažú, keď už nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvnej alebo zákonnej povinnej starostlivosti, ako aj na zaobchádzanie s prípadnými záručnými a porovnateľnými povinnosťami, pričom nevyhnutnosť uchovávania údajov sa kontroluje každé tri roky; inak platia zákonné povinnosti na uchovávanie.

Nadviazanie kontaktu

Pri nadviazaní kontaktu s nami (napr. cez kontaktný formulár, e-mail, telefón) sa spracúvajú údaje používateľa na spracovanie kontaktného dopytu a jeho vybavenie podľa čl. 6, ods. 1, písm. b. (v rámci zmluvných vzťahov, resp. vzťahov pred uzatvorením zmluvy), čl. 6, ods. 1, písm. f. (iné dopyty) GDPR.

Ak dopyty už nie sú potrebné, tak ich vymažeme. Nutnosť kontrolujeme každé dva roky; okrem toho platia zákonné archivačné povinnosti.

Hosťovanie a odosielanie e-mailom

Nami požadované služby hosťovania slúžia na poskytovanie nasledujúcich služieb: infraštruktúrne a platformové služby, výpočtová kapacita, pamäťové miesto a databázové služby, odosielanie e-mailov, služby zabezpečenia, ako aj služby technickej údržby, ktoré používame za účelom prevádzky tejto online ponuky.

Pritom spracúvame my, resp. náš poskytovateľ hostiteľských služieb, základné údaje, kontaktné údaje, obsahové údaje, zmluvné údaje, používateľské údaje, metaúdaje a komunikačné údaje zákazníkov, záujemcov a návštevníkov tejto online ponuky na základe našich oprávnených záujmov na efektívnom a bezpečnom poskytovaní tejto online ponuky podľa čl. 6, ods. 1, písm. f. GDPR v spojení s čl. 28 GDPR (uzavretie zmluvy o sprostredkovaní).

Zisťovanie údajov o prístupe

My, resp. náš poskytovateľ hostiteľských služieb, zisťujeme na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. f. GDPR údaje o každom prístupe k serveru, na ktorom sa nachádza táto služba (tzv. súbory denníka servera). Medzi údaje o prístupe patrí názov vyvolanej webovej lokality, súbor, dátum a čas vyvolania, prenesené množstvo údajov, hlásenie o úspešnom vyvolaní, typ prehliadača aj s verziou, operačný systém používateľa, adresa URL odkazujúceho servera (predtým navštívená stránka), adresa IP a dopytovaný poskytovateľ.

Informácie o súbore denníka sa z bezpečnostných údajov (napr. na objasnenie zneužitia alebo podvodu) uchovávajú po dobu maximálne 7 dní a potom sa vymažú. Údaje, ktoré sú nevyhnutné na ďalšie uchovávanie na dôkazné účely, sú z vymazania vylúčené až do definitívneho objasnenia príslušného prípadu.

Vkladanie obsahov tretích strán

Na základe našich oprávnených záujmov (t.j. záujem na analýze, optimalizácii a hospodárnej prevádzke v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. f. GDPR) používame ponuky na obsahy a služby tretích poskytovateľov, aby sme vložili ich obsahy a služby, ako napr. videá alebo písma (následne jednotne označované ako „obsahy“).

To vždy predpokladá, že tretí poskytovatelia týchto obsahov poznajú adresu IP používateľov, pretože bez adresy IP by sa obsahy nedali odoslať do ich prehliadača. Adresa IP je tak nevyhnutná pre zobrazenie týchto obsahov. Snažíme sa používať iba také obsahy, ktorých príslušný poskytovatelia používajú adresu IP iba na dodanie obsahov. Pseudonymné informácie sa okrem toho môžu ukladať v súboroch cookie na zariadení používateľov a obsahovať, okrem iného, technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúce webové lokality, čas návštevy, ako aj ďalšie údaje o používaní našej online ponuky, ale tiež môžu byť prepojené s takýmito informáciami z iných zdrojov.

Google Fonts

Vkladáme písma („Google Fonts“) poskytovateľa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/.

Relevantné právne základy

Podľa čl. 13 GDPR Vám oznámime právne základy našich spracúvaní údajov. Pokiaľ právny základ nie je vo vyhlásení o ochrane osobných údajov menovaný, pre používateľov z oblasti platnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), t.j. EÚ a EHS, platí nasledovné:
– Právnym základom pre vyžiadanie si súhlasov je čl. 6, ods. 1, písm. a. a čl. 7 GDPR;
– Právnym základom pre spracúvanie na plnenie našich služieb a realizáciu zmluvných opatrení, ako aj odpovedanie na dopyty, je čl. 6, ods. 1, písm. b. GDPR;
– Právnym základom pre spracúvanie na splnenie našich zákonných povinností je čl. 6, ods. 1, písm. c. GDPR;
– Právnym základom pre spracúvanie na ochranu našich oprávnených záujmov je čl. 6, ods. 1, písm. f. GDPR;
– Spracúvanie údajov na iné účely ako na účely, na ktoré boli osobné údaje získavané, určuje čl. 6, ods. 4 GDPR;
– Spracúvanie osobitných kategórií údajov (podľa čl. 9, ods. 1 GDPR) určuje čl. 9, ods. 2 GDPR.

SPÝTAJTE SA

    Rýchly kontakt

    +421 902 678 543 | info@profizaluzie.sk